Proiectele de acte normative adoptatesau de care Guvernul a luatactînședințadin16 mai 2018

Proiectele de acte normative adoptatesau de care Guvernul a luatactînședințadin16 mai 2018


 


  1. PROIECTE DE LEGI

 2. PROIECT DE LEGEprivind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 3. PROIECT DE LEGEprivind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene


  1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru completarea art.6 alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


  • HOTĂRÂRI 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernuluinr.1/2016

 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemuluijudiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 117 din Regulamentul pentrufurnizarea şi utilizarea energiei termice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.425/1994

 4. HOTĂRÂRE pentru completarea şi modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale adrumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 5. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional ”Reabilitarea DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268+390-297+070 şi km 297+384-298+000, judeţele Mehedinţi şi Dolj”, precum şi modificarea anexei nr.2 la HotărâreaGuvernului nr.701/2012

 6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Târgu Jiu”, precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.689/2014

 7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferentactivităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

 8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privindcooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 9 martie 2018

 9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave încazarma 546 Otopeni”

 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională ”PLAFAR” S.A, aflată sub autoritatea MinisteruluiEconomiei

 11. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul deBoli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M.Georgescu” Iaşi

 12. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului “RibeiroCarlos Henrique”

 13. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic “CNIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

 15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 16. HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana în data de 2 decembrie 2015

 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

 19. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 20. HOTĂRÂREprivind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale

 21. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara”

 22. HOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare

 23. HOTĂRÂREprivind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”


  1. MEMORANDUMURI

 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul RepubliciiPolone şi Guvernul României privind mormintele de război

 3. MEMORANDUM cu tema: Donarea unor bunuri de uz didactic aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către MinisterulApărării al Republicii Moldova

 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare în vederea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Aeroclubului României, Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi CentruluiInvestigații şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării posturilor vacante din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, pentru pregătirea viitoarei Preşedinţii a Consiliului UniuniiEuropene în anul 2019

 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică -CERT.RO şi a Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi cele din afara organigramei, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene, derulate de către MinisterulComunicaţiilor şi SocietăţiiInformaţionale

 7. MEMORANDUM cu tema: Înființarea Grupului de Lucru pentru redactarea strategiei naționale pentru implementarea tehnologiilor 5G în România


  1. RAPOARTE

 2. RAPORT privind creanțele României la 31 decembrie 2017 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de31 decembrie 1989


  1. PUNCTE DE VEDERE


  1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor lapropunerealegislativăprivindinstituireazilei de 15 septembrie – Ziua națională a gastronomieiși a vinuluiromânesc (Bp.147/2018)

 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 79/2018, Plx.235/2018)

 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului-județul Bacău în domeniul public al județului Bacău, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 658/2017, Plx. 219/2018)

 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Bp. 683/2017, L. 203/2018)

 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (Bp. 149/2018)

 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp.88/2018)

 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcționarii publici (Bp. 77/2018)

 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea și modificarea art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Bp. 56/2018)

 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 534/2017, L59/2018)

 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, iniţiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E240/2013 (L698/2013, Plx.69/2014)

 11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind instituirea zilei de 11 septembrie – Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc (Bp.101/2018)

 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţiainformaţiilor clasificate (Bp. 132/2018)

 13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Bp. 105/2018)

 14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilorsăvârşite în Uniunea Europeană, precum şi Deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (Bp.185/2018)

 15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român deInformaţii (Plx. 182/2018)

 16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe (Plx. 183/2018)

 17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază (Plx. 184/2018)

 18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (Plx. 185/2018)

 19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă (Bp. 75/2018)

 20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu Deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (Bp. 184/2018, L238/2018)

Mai multe
Categorie: Stiri locale din Dolj Alte stiri despre: Dolj
Reuniune interguvernamentală româno-polonă
25 Mai 2018 18:05
    În data de 25 mai 2018, a avut loc, la Varșovia, prima reuniune interguvernamentală româno-polonă. Delegația română prezentă la Varșovia a fost condusă de prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, și a inclus următorii miniștrii: Ana Birchall, viceprim-ministru pentru [...]
Alte stiri despre: Dolj
Participarea României la Seminarul Regional de Dezvoltarea Durabilă de la Belgrad
25 Mai 2018 18:01
    România a primit invitația de a participa zilele acestea la Seminarul Regional privind Dezvoltarea Durabilă, de la Belgrade,  pentru parlamentele țărilor din Europa Centrală și de Est și pentru cele din Asia Centrală, organizat de Adunarea Națională a Serbiei, împreună cu [...]
Alte stiri despre: Dolj
Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din24 mai 2018
25 Mai 2018 17:54
Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din24 mai 2018   I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGEpentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziu [...]
Alte stiri despre: Dolj
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”: Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei – „Copilăria- un basm fără sfârșit”
25 Mai 2018 17:48
      Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, în perioada 29 – 30 mai, o nouă activitate derulată în cadrul proiectului Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei.  Activitățile care vor f [...]
Alte stiri despre: Dolj
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, împreună cu Fundația- Editura „Scrisul Românesc”, vă invită marti, 29 mai 2018, la un eveniment literar deosebit, o triplă lansare de carte
25 Mai 2018 17:35
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, împreuna cu Fundația- Editura „Scrisul Românesc”, vă invită marti, 29 mai 2018, la ora 18, în sala „Academician Dinu C. Giurescu”, la un eveniment literar deosebit, o triplă lansare de carte. În prezența autorilor, vor fi lan [...]
Alte stiri despre: Dolj
ALDE DOLJ : ȘI IZVORU RECE ESTE CRAIOVA
25 Mai 2018 17:29
  Anișoara Stănculescu, Președinte ALDE Craiova: ”Solicitările craiovenilor din zonele mărginașe ale orașului trebuie luate urgent în considerare. Aceștia nu sunt cetățeni de rangul II ” ALDE Craiova a susținut în nenumărate rânduri că problemele cetățenilor din zonele ma [...]
Alte stiri despre: Dolj
Teatrul Colibri Craiova pornește în călătorie cu Pinocchio prin Oltenia
25 Mai 2018 16:41
  Și pentru că tot este vremea festivalurilor și se apropie minunata zi de 1 Iunie, Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova va porni și pe urmele micilor spectatori din Oltenia, cu unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale copilăriei, cu Pinocchio.   Primul popas îl va face [...]
Alte stiri despre: Dolj
OPERA ROMÂNA CRAIOVA: Enel luminează „Tosca”
25 Mai 2018 16:35
  Spectacolul eveniment organizat de Opera Română Craiova se bucură și de sprijinul companiei energetice multinaționale.   „Tosca”, evenimentul muzical al Operei Române Craiova, organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova și al Consiliului Local Craiova, în data de 6 iunie 2 [...]
Alte stiri despre: Dolj
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE YONG CHUN QUAN (WING CHUN – Boxul Frumoasei Primăveri), ediția aII-a
25 Mai 2018 16:28
WUSHU KUNG-FU Clubul craiovean WU QUAN-LI „Forta celor cinci pumni”,împreună cu FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ARTE MARȚIALE organizează sâmbătă 26 mai 2018 începând cu ora 09.00, CAMPIONATUL NAȚIONAL DE YONG CHUN QUAN (WING CHUN – Boxul Frumoasei Primăveri), ediția aII-a,     car [...]
Alte stiri despre: Dolj
Jandarmii doljeni asigură ordinea publică la manifestările organizate în municipiul Craiova şi judeţul Dolj
25 Mai 2018 16:20
      În perioada 26 – 27 mai a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj, I.P.J. Dolj, I.S.U. Dolj şi Poliţiei Locale Craiova vor asigura măsurile de ordine publică şi protecţia participanţilor pe timpul desfăşurării unor manifestări în municip [...]
Alte stiri despre: Dolj